Haber Detayı
19 Ağustos 2012 - Pazar 13:52
 
Tarihçilere Göre Karaman
Diğer-Arşiv Haberi
Tarihçilere Göre Karaman

17 Ağustos 2012ʹde eklenmiştir. Eb-ül Fidaʹya göre Karaman : Rum Beldelerinin, birisi de KARAMAN topraklarıdır. Buralarda Türkmenler oturur. Karamanoğulları çevresindeki beyliklerin en güçlüsü ve en uzun ömürlü olanıdır. Konyaʹnın bir günlük Güneyinde Rum Beldesinden birisi de Larende (Karaman) dır. Evliya Çelebiʹye Göre Karaman : Evliya Çelebi, Karaman ve tarihi eserlerini incelemiş, Yunus Emreʹnin de Karamanda olduğunu belirtmiştir. Karaman Kalesinden, Aktekke (Mevlanaʹnın Annesinin mezarının bulunduğu cami), Nuh Paşa camii, Dikbasan camii, Karabaş Veli Camii, Kirişçi Baba camii ve bunlardan başka çok sayıda cami, medrese, çeşme, han, hamam ve imaretlerden bahseder. Evliya Çelebi bu tarihi eserlerden başka, büyük bir cadde üzerinde 470 dükkandan bahisle, Karamanlıların tarihlerde yaşantılarını ve binlerce evliyanın mevcudiyetini ve Yunus Emreʹnin merkadi-nin (Mezarının) Karamanʹda olduğunu yazmaktadır. Katip Çelebiʹye Göre Karaman : Katip Çelebi "Cihannüma"sında; Konyaʹnın kazalarını sıraladıktan sonra, Larende için "Konyaʹnın Doğu Cenubunda, arası bir menzil düz yerde kasaba ve kalaʹdır. Akarsuyu, bağ, bahçeleri, camileri ve hamamları vardır. Katip Çelebi Karaman eyaletini şöyle yazmıştır. "Der beyan-ı Eyalat-ı Karaman: Osmanlılardan evvel bu yerlerde Al-i Karaman iskan etmekle, bu diyara Karaman denilmiştir. Daha evvel bu memleket, ta denizde sonra ererdi. Konya Salnamelerinde Karaman : 1289, 1291 Hicri, (1872, 1874 Miladi) tarihli Konya Salnamelerinde Karaman Tarihi hakkında bilgi verildikten sonra, 88ʹinci sayfada şöyle deniliyor; "Karamanʹda Kibarʹı Evliyaullahtan Tabduk Emre, Yunus Emre, Mader-i ve Birader-i Hz. Mevlana ve Kettaue Baba, Canbaz Kadı medfundurlar". 1294 -H. (1877 M.) tarihli salnamede de şunları yazıyor: "Karamanda büyük küçük 41 camii, 82 mescit, 17 medrese, l kütüphane, 5 tekke, 12 zaviye, l rüştiye mektebi ve biri Ermeni, diğeri Rum 2 adet kilise ve 51ʹi İslam ve 2ʹsi Rum olan 53 mektep, ikisi çift ve yedisi tek olmak üzere 9 hamam 115 çeşme ve şadırvan, 422 dükkan, 7 han, 5 adet bezirhane, 11 yağhane, 33 değirmen, l imaret, 11 sebil, 12 sarnıç, l buzhane, 4 karlık, l adet Kala-i atik mevcuttur." Lugat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye Müellifine Göre Karaman : Karaman bugün Konya vilayeti dahilinde olup, evvelce Pizidi kıtasını teşkil eden ve sonra bir müddet emirlik halinde idare olunan Larende, Niğde, Ermenek, Konya, Kayseri, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir ve Karahisar sancak ve kazalarını toplayan eyaletin ismidir. Bu eyaletin çok yeri dağlık ise de güzel üzüm, afyon yetişir ve tuzlaları vardır." Şemseddin Sami Beyʹe göre Karaman : Semsʹeddin Sami Bey (Kamus-ül Aʹlamʹında Karaman ilini) şöyle yazmıştır. "Anadoluʹnun orta kısımlarının Güney cihetine verilen isim olup, Konya, Niğde, İçel sancaklarından ibarettir. Bu bölge, Selçuk Devletinin çökmesinden sonra, İstiklâl kazanarak oralarda hüküm süren Karamanoğullarının adı ile anılır. Bu hükümetin ilk teşekkülünde Larende Kasabası merkez olup, sonra yine Konyaʹyı terke mecbur olmuşlar, Larendeye çekilmişlerdir. Şimdi dahi Karaman ilinin merkezi Larende ad olunup, bu kasabaya Karaman dahi denilir." Yümaz Öztunaʹya göre Karaman : Karamanoğulları, Anadolu Türkmen Beyliklerinin en mühimi, en büyüğü, en kudretlisi ve en devamksıdır. Karaman Türkmen Beyliği, 1250 yıllarından 1487ʹye kadar takriben 237 yıl sürmüştür. Karamanoğulları Oğuzların Kaçar Boyu Beylerinden olan Ahmet Sadettin Beyʹin oğlu Nure Sofi Beyden inmişlerdir. 2,5 asırlık tarihleri sırasında, Karamanoğullarıʹnın toprakları zaman zaman büyüyüp küçülmüştür. Karaman Beyliği, Türkiyeʹnin şu vilayetlerine yayılmıştır: Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Nevşehir, İçel, Kırşehir vilayetlerinin tamamı, Antalyaʹnın doğu yarısı, Karamanoğulları nüfuz ve tabiyetinde bulunmuştur. Karamanoğullan batıya doğru Antalya, İsparta, Afyon dolaylarında zaman zaman yukarıdaki sınırlarıda aşmışlar, akın mahiyetinde çok daha uzaklara gitmişler ve Bursaʹya da girmişlerdir. Yukarıda gösterilen topraklar 146000 km2 olup, o dönemde bu topraklar üzerinde 2 milyon insanın yaşadığı tahmin edilmektedir.   Kaynak: Karaman.gov.tr
Kaynak: Editör:
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı